top of page
AAVM vision baggrund_edited.jpg

 

 

CHURCH SERVICES

Et generøst Jesus-centreret fællesskab, der involverer sig i byen og formidler Guds kærlighed.

Visionen rummer en beskrivelse af hvad vi rækker ud efter og sætter fokus på og hvordan vi skal gøre det.  Visionen har et sigte udad, samtidig med at det beskriver og sætter retning for det fællesskab vi drømmer om. Et generøst og Jesus-centreret fællesskab.

Visionens elementer


Byen

Aarhus er i dag en by med over 290.000 indbyggere, og Gud elsker hver og en af dem. Vi mener at han har plantet Aarhus Valgmenighed her med det fokus at opbygge byen, så mennesker trives, møder Jesus og ender med at prise Gud. Vi er i visionsarbejdet blevet inspireret af de mange ”by-tekster” i Bibelen. Guds fortælling begynder i en have og ender i en himmelsk metropol. Gud viser igennem hele Bibelen at han har omsorg for byen. Gud sender sit folk for at bosætte sig i og tjene byen. Gud elsker og vil opbygge livet i byen (fx 1 Mos 1; 1 Mos 11; Jon 4; Jer 29; Sl 127; Matt 5,13, Heb 11,8, Åb 21).

 

Vi ønsker at have fokus på byen og de mennesker som bor omkring os. Byen betyder for os, alle som bor og lever omkring os, alle hjem, arbejdspladser, foreninger, offentlige institutioner og lokale fællesskaber, som Gud vil opbygge. Vi går ikke så højt op i postnumre, men vi ved at der er særlige muligheder, udfordringer og behov i byområder som Aarhus. Gud elsker Aarhus og alle som bor her.

Involvere os og formidle Guds kærlighed

Når vi siger at vi vil involvere os og bringe Guds kærlighed bygger vi på en bibelsk forståelse om at involvere og i og opbygge de byer vi er i. Fx Jeremias der taler til Israels eksilerede folk og siger at de skal integrere sig i Babylon, plante haver, gifte sig og søge byens lykke (Jeremias 29).

Når vi siger at vi vil involvere, mener vi, at Gud kalder os til at efterligne Jesus, som blev menneske, blev en del af vores verden, tog del i sine medmennesker kampe og liv. Og bragte forløsning.

Når vi siger at vi vil involvere, mener vi, at vi vil være lys og salt, som Jesus har kaldet os til. At bringe lys ind i mørke situationer, at være en præserverende kraft, der bringer smag af liv til dem, vi er sammen med.

 

Vi ønsker at have fokus på at formidle Guds kærlighed på mange forskellige måder til dem, der ikke kender den endnu. Med ord – i samtaler. I kraft – givet af Helligånden. Med hænderne – opbygge byen, skabe kultur, hjælpe de udsatte, for at opbygge og dem med behov.

 

Og hvordan vi vil være, idet vi rækker ud – beskriver vi med ordene: Generøs. Jesuscentreret. Fællesskab

Generøst, Jesuscenteret fællesskab

 

Med disse ord beskriver vi hvordan vi vil være som fællesskab. Her værdsætter vi at være

 

Generøs:

Udtrykt gennem: Nærvær & interesse, hjælpsomhed & giversind, anerkendelse og accept.

Jesuscentreret

Udtrykt gennem: Tilgivelse, ydmyghed, tjeneste og næstekærlighed.

Fællesskab

Udtrykt ved at: Inkludere alle generationer, alle livssituationer og alle baggrunde

AAVM vision baggrund_edited.jpg

4 fokusområder

Vi ønsker at arbejde på visionen ved at sætte fokus på særligt følgende 4 områder.

 

 1. Opbygge byen

 2. Udvikle omsorgen i menigheden

 3. Fremme trossamtalen

 4. Styrke karismatisk hverdagskultur

I det følgende kan du læse nærmere om baggrunden for hvert fokusområde

1. Opbygge byen

 

Baggrund

Som kirke kan vi meget let opbygge et helligt parallelsamfund, hvor troende kan bruge hele ugen og al deres tid til at opbygge og understøtte hinanden uden for alvor at involvere os i andre medmenneskers tilværelse. Når en kirke lukker sig om sig selv, opfylder den ikke sit formål og ligner ikke sin herre, som kom til verden for at søge, finde og frelse det fortabte. Ligesom Jesus blev sendt for at integrere sin guddommelighed med menneskeheden, er vi sendt for at tjene og bringe lykke til mennesker omkring os. Både fællesskabet som helhed, og hver enkeltperson er kaldet til at bringe Guds kærlighed til der, hvor vi lever, fx i daginstitutionen, foreningslivet, studiet, arbejdet, hjemmet.

 

Vi oplever, at vi i den kommende tid særligt skal sætte fokus på at involvere os i byen og lokalområdet, som vi bor og lever i, med det formål at tage aktiv del i livet, bringe Guds godhed til mennesker og pege på Jesus igennem det. Dette gælder også for Åbyhøj, hvor vores kirkebygning er beliggende og som derved giver os nogle særlige muligheder i området. Derved medvirker vi til at opbygge byen frem for at opbygge os selv som parallelsamfund. 

 

Vi kunne se det ske igennem:

Vi forestiller os, at der skal sættes fokus på flere forskellige indsatser med det formål at involvere os i byen.

 • At styrke den social-diakonale indsats ift. vores næstes almenmenneskelige såvel som åndelige behov. 

 • At tage del i den offentlige samtale og søge medindflydelse på byens kultur, fx sundhed, etik, værdier, mv.

 • At forme hvordan vi skal være synlige og involverede, der hvor vi lever, herunder omkring vores bygning i Åbyhøj.

2. Udvikle omsorgen i menigheden

 

Baggrund

I Aarhus Valgmenighed ønsker vi, at alle mennesker kan føle sig hjemme. Og mange oplever, at der er en varm og velkommende kultur. Men for ofte føler flere ikke, at de passer ind, og oplever ikke menighedens omsorg. Hidtil har vores primære måde at skabe menighedsomsorg været ved at henvise til fællesskaber, såsom klynger og smågrupper, men det virker ikke hvis fællesskabet ikke har fokus på at rumme forskelligheder i baggrunde og livssituationer.

Vi ønsker at være mere end et monokulturelt interessefællesskab, Vi vil være en multikulturel åndelig familie med plads til både sårbare og stærke personligheder. Paulus beskriver i Korintherbrevene hvordan en menighed skal fungere som en krop. Når en kropsdel lider, skal de øvrige lemmer reagere og ingen skal nedvurdere sig selv eller andre. Og hvor alle kropsdele har en funktion og en betydning for helheden.

Der er steder, hvor vi må være en aktiv og konstruktiv modkultur ift. vores samfund. Et af de steder er, at vi ønsker at være et omsorgsfuldt, opmærksomt og hjælpsomt fællesskab for alle. Vi må være modkultur til en accelerationskultur, hvor de stærke trives, og de svage bliver usynlige. Vi skal turde være mere hvilende, smilende, og skrøbelige, for så bliver der plads og omsorg til alle i vores fællesskab.

Vi oplever, at vi i den kommende tid særligt skal sætte fokus på aktiv deltagelse og omsorg for hinanden.

 

Vi kunne se det ske igennem fokus på:

 • fællesskabskulturen, således at der ikke bare er plads til forskellighed med hensyn til livssituation og baggrund, men at diversitet bliver en erfaret virkelighed, og at ingen uanset deres formåen føler sig mindreværdige i ÅVM.

 • at styrke muligheden for at blive en del af et opbyggende fællesskab og skabe venskaber i menigheden.

3. Fremme trossamtalen

 

Baggrund

Vi oplever, at der er en åbning for samtalen om tro i Danmark i disse år. Kendte kommer til tro på Jesus og fortæller om deres tro. Der laves radioprogrammer om tro. Der forskes i hvordan sundhedspersonale, lærer og pædagoger kan hjælpe borgere og elever med at give sprog for det åndelige, og meget mere. Trossamtalen er i gang på en måde, som vi ikke har set længe i Danmark. Vi ønsker at deltage i den samtale og udnytte ”det gunstige øjeblik”.

 

I ÅVM har vi løbende oplevet mennesker komme til tro. Men vores vækst er primært kommet gennem kristne, der er flyttet til, og har fået et møde med den karismatiske fornyelse. Vi drømmer om at være med til at ”knække koden” i Danmark til at mennesker kommer til tro og finder Jesus.

 

I mange år har vi sagt ”Vi skal vidne om Jesus, og om nødvendigt bruger ord”. Dette har hjulpet os med den væsentlige pointe, at vi først og fremmest skal vidne gennem en næstekærlig adfærd. Men måske er det også blevet en undskyldning for ikke at bruge ord. Vi tror, at det er tid til at sætte ord på og ikke mindst lære at gøre det på en god måde. Sammen og hver for sig i vores hverdag.

 

Vi kunne se det ske igennem:

 • At vi opbygger viden om trosformidling og blive dygtige til at formidle tro relevant, frimodigt og kompetent ind i nutiden.

 • At vi skaber en menighed fyldt med muligheder og fora, hvor trossamtalen kan finde sted og udvikle sig.

 • At sætte gang i trossamtalen i byen på nye kreative, engagerede måder

 • Alpha

4. Styrke karismatisk hverdagskultur

 

Baggrund

Aarhus Valgmenighed er en karismatisk kirke: vi tror på at Helligånden er kirkens herre og gør kirken levende. Som karismatisk kirke tror vi, at Helligånden vil lede, forme og levendegøre os efter Jesu forbillede, med det formål at tage del i Guds mission. Derfor er måden hvorpå vi opbygger byen afgørende for, om folk ser Gud eller blot os i egen kraft.

Hvis vi tror på at Gud kan erfares, vil forandre os og at han giver enhver troende nådegave så må vi vedvarende udforske og udleve den tro i hverdagen. Vi fremhæver hverdagen, fordi vi i forbindelse med karismatik let forfalder til at forstå det som noget, der handler om gudstjenesteform. Men karismatik er ikke kun et søndagsanliggende. Karismatisk tro kommer til udtryk i en personlig hverdag med Jesus, at man lader sig udruste af Ånden til at tjene sine medmennesker, at man lader Gud forandre sin karakter.

Det er selvfølgelig vigtigt at den karismatiske kultur kommer til udtryk i menighedens sammenkomster, men mest som en smagsprøve på det liv med Gud, vi lever i hverdagen.

Vi oplever at vi i den kommende tid skal sætte fokus på at opbygge den karismatiske kultur i menighedens hverdagsliv.

 

Vi kunne se det ske igennem fokus på:

 • Åndserfaring. At få et personligt møde og en hverdag med Jesus i Helligåndens kraft med brug af åndelige discipliner.

 • Åndens gaver. At lade Guds Ånd udruste os med sine gaver til at opbygge menighed og mennesker omkring os. Det vil sige opdage og lære at tjene andre med vores personlige åndsgaver i hverdagen og i fællesskaberne.

 • Åndens frugt. At lade Guds Ånd forandre vores karakter, så vores tro styrkes, og vi formes efter Jesu forbillede.

bottom of page