top of page

VEDTÆGTER

Navn, formål og hjemsted 

§ 1 

Menighedens navn er Århus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er Aarhus Kommune. 

§ 2 

Valgmenigheden har samme bekendelsesgrundlag som folkekirken, dvs. Bibelen, den apostoliske, den  nicænokonstantinopolitanske, den athanasianske samt den augsburske bekendelse og Luthers lille  katekismus. 

 

§ 3 

Valgmenigheden arbejder for at kalde til personlig tro og efterfølgelse af Jesus Kristus og til ansvarligt  medlemskab af kirken. 

 

§ 4 

Valgmenigheden er en menighed i folkekirken og skal som sådan arbejde under de for folkekirken  gældende regler, herunder primært de særlige bestemmelser i lov om valgmenigheder. 

Medlemskab 

 

§ 5 

Enhver, som skriftligt tilslutter sig §§ 2-3 og som er med i gudstjenestefællesskabet, kan efter en samtale  med en af menighedens præster og evt. et valgt medlem af bestyrelsen, herefter kaldet menighedsrådet,  optages som medlem. 

 

§ 6 

a. Medlemmer er forpligtet til at betale medlemsbidrag. Bidraget fastsættes på årsmødet.  b. Det forventes derudover, at valgmenighedens medlemmer bidrager til valgmenighedens drift med gaver. 

c. Medlemmer er ligeledes forpligtet til at give møde til årsmødet. I tilfælde af forfald skal man skriftligt  melde afbud til valgmenighedens sekretariat. 

d. Medlemmer er forpligtet til at holde sekretariatet opdateret om bopælsadresse og e-mailadresse. 

 

§ 7 

a. Udmeldelse af valgmenigheden sker skriftligt overfor menighedsrådets formand eller næstformand eller  en af menighedens præster. Udmeldelse kan ske med omgående virkning. 

 

b. Restance af medlemsbidraget medfører eksklusion. Eksklusion er betinget af, at der til medlemmet er  fremsendt to skriftlige påkrav med brev eller e-mail med mindst 14 dages mellemrum med krav om  betaling af restancen. Eksklusion kan tidligst finde sted 14 dage efter afsendelse af sidste påkrav. 

 

c. Kommer et medlem i modstrid med menighedens grundlag og formål som anført i §§ 2-3, kan  medlemmet ikke forblive medlem af valgmenigheden. Et flertal på mindst 2/3 af menighedsrådets  medlemmer kan ophæve medlemmets medlemskab. Beslutningen kan af medlemmet ankes til  førstkommende menighedsmøde, og genoptagelse af medlemskab kan finde sted, hvis 2/3 af fremmødte  medlemmer stemmer herfor.

Menighedsmøder og årsmøde 

 

§ 8 

Menighedsmøder er menighedens øverste myndighed. 

 

§ 9 Ordinære menighedsmøder 

 

a. Menighedsmødet i april og årsmødet er de ordinære menighedsmøder. 

Årsmødet afholdes på kirkeårets sidste dag (dvs. lørdag før første søndag i advent). 

 

b. Menighedsrådet indkalder samtlige medlemmer af menigheden til årsmødet. Første indkaldelse skal ske  med mindst 4 ugers varsel. Det er muligt at lade den første indkaldelse foregå gennem opslag i  menighedsbladet, hjemmeside m.v.  

 

Anden indkaldelse med endelig dagsorden samt navne på opstillede kandidater til menighedsrådet skal  være modtaget af samtlige medlemmer senest en uge før årsmødet. Anden indkaldelse skal foregå enten  ved brev eller personlig e-mail. 

 

c. Menighedsrådet skal til årsmødet udarbejde en årsrapport med evaluering af årets arbejde i forhold til de  opstillede mål, samt en målsætning i forhold til § 3 på såvel kort som langt sigt. 

 

Årsmødets dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter: 

- Valg af dirigent 

- Årsberetning med evaluering af årets arbejde i forhold til de opstillede mål, v. formand og præst - Orientering om mål for det kommende år, v. formand og præst 

- Estimat til årsregnskab for indeværende år til orientering, v. kasserer 

- Fremlæggelse af budget, v. kasserer 

- Valg til menighedsråd 

- Valg af registreret eller statsautoriseret revisor 

- Indkomne forslag 

- Evt. 

 

d. Menighedsrådet indkalder samtlige medlemmer af menigheden til menighedsmøde. Første indkaldelse  skal ske med mindst 4 ugers varsel. Det er muligt at lade den første indkaldelse foregå gennem opslag i  menighedsbladet, hjemmeside m.v.  

 

Anden indkaldelse med endelig dagsorden skal være modtaget af samtlige medlemmer senest en uge før  menighedsmødet. Anden indkaldelse skal foregå enten ved brev eller personlig e-mail. 

Aprilmødets dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter: 

- Valg af dirigent 

- Revideret årsregnskab godkendt af menighedsrådet til orientering, v. kasserer - Kassererens beretning 

- Indkomne forslag 

- Evt.

 

e. Forslag, der ønskes behandlet på menighedsmøder, skal indleveres skriftligt til menighedsrådsformanden  senest 2 uger før mødet. 

 

§ 10 

 

a. Kun forslag, der er på dagsordenen, kan bringes til bindende afstemning. 

 

b. Stemmeberettigede er medlemmer, der på mødet er fyldt 18 år.  

 

c. Hvis et medlem ønsker det, skal afstemning foregå skriftligt. 

 

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Hvert fremmødt medlem kan udover sin egen stemme afgive  stemme for et enkelt fraværende medlem ved at medbringe en skriftlig fuldmagt fra denne. 

 

Valg til menighedsrådet foregår skriftligt, og medlemmernes stemmer er fortrolige.  d. Hvis ikke andet er foreskrevet, afgøres afstemning ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer. 

§ 11 Ekstraordinære menighedsmøder 

 

a. Ved skriftlig begæring med angivelse af motiveret dagsorden til menighedsrådets formand fra halvdelen  af bestyrelsen eller ved skriftlig begæring med motiveret dagsorden fra 1/10 af menighedens  stemmeberettigede medlemmer, skal der indkaldes til ekstraordinært menighedsmøde. 

 

b. Indkaldelse skal ske inden 4 uger efter skriftlig begæring er modtaget af menighedsrådets formand. 

 

c. Indkaldelse følger de samme regler som indkaldelse til årsmødet, også for så vidt angår forslag til  behandling på det ekstraordinære menighedsmøde. 

Menighedsrådet 

 

§ 12 

Menighedsrådet består af 8 valgte medlemmer. 

Valgmenighedspræsten er derudover født medlem og har stemmeret, men kan ikke vælges til en post, jf. §  14, og kan ikke deltage i beslutninger, der i væsentlig grad vedrører egne forhold. 

 

§13 

 

a. Menighedsrådet vælges af menigheden på årsmødet. Medlemmer vælges for en funktionsperiode på 2  år. Der er 4 medlemmer på valg hvert år. Genvalg er muligt dog maksimalt 3 gange. Et medlem kan således  maksimalt sidde i en sammenhængende periode på 8 år. 

To suppleanter kan vælges for en funktionsperiode på 1 år 

 

b. Opstillingsberettigede til menighedsrådet er alle menighedens stemmeberettigede medlemmer. Både  mænd og kvinder bør være repræsenteret i bestyrelsen. 

 

c. Et medlems opstilling som kandidat til menighedsrådet sker ved, at kandidaten anføres på en stillerliste,  der underskrives af mindst 12 øvrige medlemmer af valgmenigheden som stillere. Stillerlisten skal være  menighedsrådsformanden i hænde senest 2 uger før valgets afholdelse.

 

d. Er der ikke indkommet flere end 4 gyldige stillerlister bortfalder afstemningen. 

De 4 kandidater, der modtager flest stemmer fra valgmenighedens medlemmer, er valgt til  menighedsrådet. 

De kandidater, der modtager femte og sjette højeste stemmetal, er valgt til 1. og 2. suppleant. 

 

e. Såfremt et medlem af menighedsrådet er forhindret i at deltage i menighedsrådets møder i mindst 3  måneder, indtræder 1. suppleanten i medlemmets fraværsperiode.  

 

Såfremt et medlem udtræder af menighedsrådet i medlemmets funktionsperiode, indtræder 1.  suppleanten i den resterende del af det udtrædende medlems funktionsperiode. 

 

Såfremt et yderligere medlem er forhindret/udtræder af menighedsrådet, indtræder 2. suppleanten i  medlemmets fravær/udtræden på samme måde, som foran anført. 

 

Ifølge § 15 er menighedsrådet funktionsdygtigt med mindst 6 medlemmer. I ekstraordinære tilfælde, hvor  der er færre end 6 medlemmer, skal der afholdes ekstraordinært menighedsmøde med valg til de ledige  menighedsrådsposter og suppleanter.  

 

Opstilling til, indkaldelse af og afholdelse af valg følger reglerne ovenfor under b. og c. og §§ 9-11. 

 

§ 14 

Menighedsrådet konstituerer sig efter valg med formand, næstformand, sekretær og kasserer. 

 

§ 15 

 

a. Menighedsrådet har det overordnede ansvar for menigheden, og for at menigheden arbejder i  overensstemmelse med §§2-4. 

Menighedsrådet repræsenterer menigheden udadtil, og i samarbejdet med myndigheder, kirker,  virksomheder og foreninger. 

 

b. Menighedsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst 6 af dets medlemmer er til stede på  menighedsrådsmødet.  

Suppleanter kan deltage i menighedsrådsmødernes drøftelser, men har ingen stemmeret.

 

c. Menighedsrådet fører protokol over årsmøder, andre menighedsmøder og menighedsrådsmøder.  

 

d. Menighedsrådet fastlægger selv sin forretningsorden, herunder reglerne for ordinære og ekstraordinære  menighedsrådsmøder. 

 

e. Til at forestå den daglige administrative ledelse ansætter menighedsrådet en sekretariatsleder. 

Sekretariatslederen deltager i menighedsrådets møder, medmindre menighedsrådet bestemmer andet.  Sekretariatslederen har ikke stemmeret. 

 

f. Menighedsrådet ansætter og afskediger øvrige medarbejdere. Menighedsrådet kan uddelegere opgaven  til sekretariatslederen. 

 

Menighedsrådet ansætter og afskediger valgmenighedspræst og hjælpepræster, jf.§ 17. Denne opgave kan  ikke uddelegeres. 

Præster og andre lønnede medarbejdere 

 

§16 

Ansættelsesforhold for lønnede medarbejdere følger af de for arbejdsmarkedet gældende regler. 

 

§17 

 

a. I respekt for valgmenighedsloven arbejder præsterne efter den for folkekirken gældende orden.  Valgmenighedspræsten er ansvarlig for den teologiske linje og skal sikre menighedsomsorgen. 

 

b. Ansættelse af valgmenighedspræst kan ske efter beslutning herom af mindst 3/4 flertal blandt de  tilstedeværende valgte menighedsrådsmedlemmer.  

 

c. Ansættelse af hjælpepræst kan ske efter beslutning herom af mindst ¾ flertal blandt de tilstedeværende  menighedsrådsmedlemmer.  

 

Afskedigelse af valgmenighedspræst kan ske efter beslutning herom af mindst 3/4 flertal blandt de  tilstedeværende valgte menighedsrådsmedlemmer på to på hinanden følgende menighedsrådsmøder med  mindst 4 ugers interval.  

 

Afskedigelse af hjælpepræst kan ske efter beslutning herom af mindst 3/4 flertal blandt de tilstedeværende  menighedsrådsmedlemmer på to på hinanden følgende menighedsrådsmøder med mindst 4 ugers interval. 

Økonomi 

 

§18 

 

a. Menighedsrådet er ansvarligt for menighedens økonomi. 

 

b. Menighedsrådet sørger for, at der føres regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret. c. Regnskabet revideres ved den på årsmødet valgte revisor. Revisor vælges for 1 år ad gangen. 

 

§19 

Valgmenigheden tegnes af kasserer og menighedsrådsformand i forening. 

Opløsning 

 

§ 20 

Hvis menigheden opløses, overgår valgmenighedens midler efter menighedsmødets beslutning til et  kirkeligt formål i Danmark, som ikke strider imod den evangelisk- lutherske kirkes bekendelse. En sådan  opløsning skal besluttes af mindst 2/3 af menighedsrådet samt ved et simpelt flertal på 2 menighedsmøder  afholdt med mindst 6 uger mellem de 2 møder. 

Hvis en fri evangelisk luthersk kirke dannes med et grundlag som §§ 2-3, kan et menighedsmøde med 2/3  flertal af de afgivne stemmer indmelde menigheden i en sådan kirke.

Vedtægtsændringer 

 

§ 21 

Ændring af vedtægterne kan ske på et ordinært eller et ekstraordinært menighedsmøde og her med mindst  2/3 tilslutning af de afgivne stemmer.  

 

Vedtægtsændringerne er først gyldige når biskoppens godkendelse foreligger, jf. Valgmenighedsloven § 5. Vedtaget på årsmøde 1. december 2018 samt menighedsmøde d. 24. april 2019 

 

 

Formand  - Birgit Refsgaard Iversen

Næstformand  - Ole Møller Jensen

Kasserer  - Simon Friis

Charlotte Berghof

Michael Sjælland

Nikolaj Andersen

Anders Michael Hansen

ØKONOMI

Vedtægter
Økonomi
bottom of page